Moniammatillinen yksikkö kaakkoisrajalle

Miia Kiiski työskentelee vastaavana ensihoitajana Kymenlaakson pelastuslaitoksella.

Kymenlaaksossa puhaltavat uudet tuulet moniammatillisessa yhteistyössä. Kymenlaakson pelastuslaitos yhdessä kymenlaakson sairaanhoitopiiri Carean kanssa kehittää pelastustoimen ja ensihoidon yhteistä monitoimiyksikköä. Toiminta-ajatuksena on turvata harvaan asuttujen alueiden ensihoito ja pelastuspalvelut. Yksikön työparin muodostavat hoitotason ensihoitaja ja pelastaja.

Pelastustoimen tulevaisuuden visiossa korostuu viranomaisten yhteistyö. Perustehtävänä on tarjota oikea-aikaisia palveluita, ja kehittämisen pitää perustua palvelun tarpeeseen. Voimavarojen käyttöä tulee tehostaa ja monipuolistaa. Haja-asutusalueilla, kuten Miehikkälä–Virojoki, pelastustoimen ja ensihoidon haasteena on palvelujen riittävä tasapuolisuus. Pelastuslaitos on mukana tuottamassa ensihoitoa ja sitoutuu sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenneuudistukseen. Ensihoidon tärkeyttä pelastustoimessa korostetaan synergiahyötyjen, pelastustoiminnan toiminnallisen kyvykkyyden ja ensihoitojärjestelmän suorituskyvyn näkökulmasta. Molemmat alat elävät muutosten aikaa. Toimintoja pyritään saamaan kustannustehokkaiksi ja tasapuolisesti väestöä palveleviksi.

Pelastaja ja hoitotason ensihoitaja samassa yksikössä

Monitoimiyksikön on tarkoitus aloittaa vuoden 2019 alusta Miehikkälä–Virojoki-alueella Suomen kaakkoisrajalla. Alue on harvaan asuttua maaseutua. Monitoimiyksiköllä turvataan palveluiden säilyminen alueella. Kymenlaaksossa monitoimiyksikön tarkoitus on hoitaa kiireellisiä ensihoitotehtäviä sekä osallistua alueen kaikkiin pelastustehtäviin. Monitoimiyksikössä on ensihoidon hoitotason yksikön välineistö sekä pelastusvälineistöä, jota ei ole normaalissa ensihoitoyksikössä. Monitoimiyksikköön valittujen henkilöiden kohdalla tärkeänä on pidetty motivaatiota ja vapaaehtoisuutta.

Luonnoskuva tulevasta monitoimiyksiköstä.

Alueella toimii tällä hetkellä ensihoidossa yksityinen palveluntuottaja, joka on yöaikaan varallaolossa sekä puolivakinainen palokunta, jolla on ensivastetoimintaa. Ympärivuorokautista välitöntä lähtövalmiutta ei vielä alueella ole. Monitoimiyksikön on tarkoitus toimia 24/7 ja välittömällä lähtövalmiudella, joka mahdollistaa alueen ihmisille nopeamman avun ja lisää turvallisuuden tunnetta. Yksikössä työskentelee pelastaja Kymenlaakson pelastuslaitokselta sekä hoitotason ensihoitaja Kymenlaakson sairaanhoitopiiriltä.

Räätälöityä koulutusta kaikille

Pelastuslaitos järjestää henkilöstölle koulutusta. Ensihoitajille räätälöidään koulutusta pelastustoiminnasta, jotta ensihoitaja voi tarvittaessa avustaa pelastajaa pelastustehtävillä. Pelastajat saavat puolestaan kertausta ensihoidosta ja johtamisesta. Monitoimiyksiköksi on tulossa alueelle aivan uudenlainen ajoneuvo, jotta saadaan yhdistettyä hoitotason ambulanssi sekä kevyt pelastusyksikkö.

Suomessa jo oleville monitoimiyksiköiden työntekijöille tehdyn tutkimuksen perusteella osaamisen edellytyksenä on se, että henkilön oletetaan pystyvän ainakin alkutilanteessa aloittamaan itsenäinen toiminta. Tärkeäksi koetaan myös kyky nähdä asioita työparin näkökulmasta sekä hyvät sosiaaliset taidot, paineensietokyky, rohkeus tehdä päätöksiä ja halua yhteistyöhön. Tutkimuksessa koettiin, että mitä laajempi koulutus henkilöstöllä on, sitä paremmin se voi toimia.

Monitoimiyksikkö sijoitetaan päivystämään Miehikkälän paloasemalle.

Ensihoitajien tavoitteena on saada pelastuspuolen avustaviin tehtäviin lisäkoulutusta. Koulutusta tulisi tutkimusten valossa olla yleisesti pelastustoiminnasta, vaihtoehtoisista sammutusmenetelmistä, alkusammutuksesta, alkuselvityksestä ja tieliikennepelastamisesta, kuten potilaan irrotuksesta autosta ja auton stabiloinnista. Tärkeitä ovat myös perusasiat paloturvallisuudesta ja palotarkastuksista.

Monitoimiyksikön koulutuksessa tavoitteena on satsata ensitoimenpiteisiin, tiedusteluun ja alkutoimiin, jotka ovat moniammatillisen yksikön tärkeimpiä toimia pelastustehtävillä. Myös ihmisen pelastamiseen tähtäävät tehtävät ja niissä avustaminen on yksi tavoite, esimerkkinä pintapelastustehtävät. Koulutuksella parannetaan ensihoitajien edellytyksiä toimia monitoimiyksikössä pelastustehtävillä.

Pelastajien ensihoidon koulutuksessa keskitytään muutamiin tärkeisiin aiheisiin, joissa pelastajat tutkimuksen valossa kokevat tarvitsevansa kertausta. Näitä ovat muun muassa lääkkeet, laitehallinta, anatomia ja fysiologia. Koulutuksessa on myös tarkoitus ajaa simuloituja ensihoitotehtäviä yhdessä monitoimiyksikön ensihoitajien kanssa. Johtamisen koulutus tähtää enimmäkseen pelastuksen johtamisjärjestelmien tuntemiseen ja käyttöön sekä tilannejohtajana toimimiseen.

Ammattilaiset mukana suunnittelussa

Koulutukset järjestetään tammikuussa 2019. Koulutuksen suunnittelu on parhaillaan käynnissä ja on osa Yamk-opinnäytetyötäni. Siinä keskitytään monitoimiyksikön henkilöstön valintaan, henkilöstön kouluttamiseen ja yksikön toimintaa ympäröiviin raameihin. Opinnäytetyö on ensihoitaja Yamk -linjalta ja sen on tarkoitus olla valmis kevääseen 2019 mennessä. Työn on tilannut Kymenlaakson pelastuslaitos ja myöhemmin siihen on liittynyt mukaan Kymenlaakson sairaanhoitopiiri. Suunnitteluun osallistuu ammattilaisia pelastuksen ja ensihoidon henkilöstöstä.

Moniammatillinen yksikkö luo synergiaetuja. Osaamista voidaan jakaa molemmin puolin ja ammatillisuus kasvaa, kun opitaan enemmän toisen ammatista. Työnkuvasta tulee monipuolinen ja työn sisältö kehittyy. Monitoimiyksiköllä mahdollistetaan ensihoitopalveluiden ja päätoimisen pelastajan säilyminen pienissä kunnissa. Palvelut ovat luultavasti kustannustehokkaampia yhdistettynä kuin eriytettyinä. Näistä kuitenkin saadaan todellisia lukuja vasta yksikön jo toimiessa.

Opinnäytetyöhön on saatu apuraha Palosuojelun edistämissäätiöltä.

Miia Kiiski
Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen Yamk
Ensihoitaja, Kymenlaakson pelastuslaitos