Öljyntorjuntaan uusi tapa kouluttaa

Pilottikoulutettavat suorittamassa öljyntorjuntatehtävää huonossa näkyvyydessä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on kehittänyt uudenlaisen öljyntorjunnan koulutusmallin pelastusviranomaisille. Koulutus yhdistää simulaatioita ja verkko-opiskelua perinteiseen luento-opiskeluun.

Harjoittelun kulmakivenä on simuloituna öljy, jonka kanssa harva viranomainen on päässyt tosielämässä toimimaan. Ainutlaatuinen hanke on herättänyt kansainvälistäkin kiinnostusta.

Hankkeessa kartoitettiin koulutuksen ja osaamisen nykytilaa sekä tulevaisuuden tarpeita, joiden pohjalta viranomaisista koostunut työryhmä nimesi kriittisimmät koulutustavoitteet. Pilottikursseilla keskityttiin torjunta- ja keräysmenetelmiin haastavissa työympäristöissä ja oloissa. Pilottikurssien keskiöön valittiin ne aiheet, joiden harjoitteluun oppimisympäristöt soveltuivat parhaiten ja joiden harjoittelu muulla tavoin on haastavaa. Päätavoitteiden lisäksi sivuttiin muita työryhmän asettamia oppimistavoitteita, kuten torjuntaoperaation kokonaishallintaa ja pitkäkestoisia operaatioita, tukitoimia, tilannekuvajärjestelmiä ja logistiikkaa.

Harjoittelua öljyllä – ”Treenaaminen on ollu helppoo ilman kamaa”

Koulutuksen osuvuuden varmistamiseksi hankkeessa järjestettiin kaksi kolmepäiväistä pilottikoulutusta. Niihin osallistui venemiehiä ja päällystöviranhaltijoita Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Länsi-Uudenmaan, Lapin, Oulu-Koillismaan sekä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksista. Molemmissa piloteissa oli mukana myös Pelastusopiston edustaja.

Koulutuksessa harjoitellaan merenkulun komentosiltasimulaattoreilla, joihin on hankkeessa asennettu öljyntorjunnan lisäosa. Tämä mahdollistaa torjuntatehtävien, kuten puomituksen ja nuottauksen todellisuutta vastaavissa tilanteissa. Kotkan simulaattorikeskuksessa on kolme komentosiltaa, joilla voidaan harjoitella yhtä aikaa joko niin, että kaikki alukset toimivat samassa maailmassa tai vastaavasti erikseen itsenäisinä tehtävinä. Simulaatioympäristön olosuhteita, kuten merenkäyntiä ja näkyvyyttä voidaan säädellä erittäin haastaviksi.

Maailman ensimmäinen keräinsimulaattori

Keräysharjoitus ainutlaatuisella öljynkeräyssimulaattorilla.

Täysin uusi lisäys on maailman ensimmäinen keräinsimulaattori, jolla kerätään öljyä satama-altaan reunalla tai proomun päältä. Keräin mallintaa Lamor ltd:n harjakeräintä kaivuriin asennettuna. Keräin täydentää öljyntorjunnan prosessia ja auttaa saamaan käsityksen tarvittavista resursseista kalusto- ja jätelogistiikassa. Keräinsimulaattorin on valmistanut lappeenrantalainen Mevea ltd.

Pilottikoulutusten palautteen perusteella simulaattoreiden ja koulutuksen ehdottomat vahvuudet ovat simulaatio-ohjelman antama välitön palaute omasta toiminnasta, mahdollisuus skenaarioiden toistamiseen sekä öljyn käyttäytymisen havainnollistaminen keräys-, puomitus- ja nuottaustilanteissa. Öljyn harjoitteluun tuomaa lisää pidettiin silmiä avaavana. Erityisesti simulaation realistisuus, koulutuksen käytännönläheisyys ja venemiesten saama lisäoppi sai kiitosta. Päällystö koki tärkeäksi sen, että he itse pääsivät näkemään työskentelyä aluksilla tekemiensä torjuntasuunnitelmien mukaisesti. Kaikki 19 pilottiin osallistunutta koki koulutuksen hyödyttävän heitä työssään, mikä luonnollisesti oli koulutuksen tärkein tavoite.

Yllättävän realistinen

Öljyn reagoiminen tehtyihin toimenpiteisiin yllätti osallistujat. Öljyn mallinnus on hyvin realistinen, ja öljy esimerkiksi karkaa nuotasta kriittisen nopeuden ylittyessä. Muun muassa tätä pilottikurssilaiset pitivät erinomaisena oppimistilanteena, sillä puomin vetonopeus tulee pitää yllättävänkin alhaisena – puomin pystyssä pysyminen ei aina ole tae onnistumisesta. Öljyä on myös aluksen tasalta vaikea havaita sen sekoittuessa auringon välkkeeseen tai aaltoihin, aivan kuten tosielämässäkin.

Näkymä aluksen komentosillalta nuottaustehtävässä.

Kouluttajien mukaan virheitä ja kokeiluja salliva ilmapiiri antoi jokaiselle enemmän kuin he olivat odottaneet. Simulaatiokoulutus ei koskaan korvaa täysin käytännön harjoittelua, mutta se antaa hyvän mahdollisuuden kasvattaa osaamista turvallisessa ympäristössä. Simulaatioiden maailmaan heittäytyminen ei aina ole helppoa ja eroavaisuuksia todellisuuteen on aina. Pidetyt koulutukset ovat kuitenkin osoittaneet näiden haasteiden olevan voitettavissa ja tulokset ovat olleet positiivisia.

Simulaattorikoulutusta on kehitetty Xamkin ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston yhteisessä SCAROIL Simulator Training for Cargo Handling and Oil Recovery sekä SCAROIL Simulators -hankkeissa, jossa Xamk on vastannut öljyntorjunnan osuudesta. Hankkeet päättyivät 31.3.2018.

Jatkossa Xamk tarjoaa öljyntorjunnan koulutusta täydennyskoulutuksena. Seuraavat kurssit järjestetään syksyllä 2018.

Teksti: Emmi Rantavuo, projektipäällikkö
Logistiikan ja merenkulun TKI
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Kuvat: Justiina Halonen, Xamk


Palosuojelun edistämissäätiö on antanut panoksensa koulutuksen kehittämiseen osallistumalla sen rahoittamiseen. Koulutushanke on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR S20604) ja sen vaatimat investoinnit simulaattoreihin on tehty Euroopan rakennerahaston turvin (EAKR A71714). Edellä mainittujen lisäksi koulutushanketta ovat rahoittaneet Merenkulun säätiö ja William ja Ester Otsakorven säätiö.